Y broses o ysgrifennu cwestiynau

Un o feini prawf CRIPSAT ar gyfer cynhyrchu eitemau asesu o ansawdd uchel yw gweithio ochr yn ochr ag athrawon CA2. Er gwaethaf y ffaith bod y ddau aelod o'r tîm craidd yn gyn-athrawon gwyddoniaeth gynradd (gyda thros ugain mlynedd o brofiad o addysgu gwyddoniaeth gynradd rhyngddynt), y maent yn llwyr ymwybodol o'r angen i sicrhau bod papurau profion CA2 nid yn unig yn rhai dilys o safbwynt yr athrawon dosbarth, ond hefyd fod yn rhaid iddynt apelio at ddisgyblion heddiw.

Mae'r awydd cryf hwn i feithrin partneriaeth ag athrawon CA2 yn dod i'r amlwg mewn nifer o ffyrdd:

 1. Sylwadau ar arferion da mewn ysgolion

  Mae llawer o athrawon blwyddyn 5 a 6 yn fwy na pharod i rannu cynnwys rhai o'u gwersi gwyddoniaeth mwyaf diddorol a 'gwahanol' o bosib. Bydd y cadarnaf yn eu plith yn fodlon i aelod o'r tîm craidd arsylwi neu hyd yn oed gymryd rhan mewn gwers wyddoniaeth ymarferol. Pan fyddwn yn holi 'Ydych chi wedi gwneud unrhyw wyddoniaeth gyffrous gyda'ch dosbarth yn ddiweddar?' ateb yr athrawon yn amlach na pheidio yw 'Na, dim ond y stwff arferol'. Ond pan awn ati i holi mwy, mae'r 'arferol' yn aml yn troi'n 'anarferol a diddorol tu hwnt', sy'n gwneud i'r awdur cwestiynau effro ymateb: 'nawr, tybed oes yna gwestiwn prawf yng nghanol hyn yn rhywle...'

  Mae trafodaethau gyda'r disgyblion yn gallu ysgogi'r awdur cwestiynau llesg hefyd, gan esgor ar gyd-destunau ffres i'r cwestiynau.

  Ffotograffau

  Os oes gwaith gwyddonol cyffrous yn digwydd yn eich ysgol, ystyriwch gysylltu â'r tîm yn CRIPSAT i drefnu ymweliad.

 2. Cyfarfodydd ysgrifennu cwestiynau Bydd athrawon CA2 sydd â chefndir cydnabyddedig o waith ardderchog mewn gwyddoniaeth gynradd yn cael eu gwahodd i fod yn rhan o'r broses ysgrifennu cwestiynau, ar y cyd ag aelodau o d îm craidd CRIPSAT a swyddogion gwyddoniaeth CA1-3 ACCAC. Trwy gydweithredu fel hyn, mae'r athrawon nid yn unig yn cael cyfle i rannu eu profiadau yn y dosbarth, ond hefyd yn cael cipolwg ar y broses o ysgrifennu cwestiynau a'u datblygu.

  Dyma sylwadau dau o athrawon am eu profiadau:

Cyn-brofi'r papurau prawf

Mae cwestiynau a gafodd eu cymeradwyo gan y Grwp Arolygu Profion yn mynd drwy ddau gyn-brawf, gyda sampl gynrychioliadol o ddosbarthiadau blwyddyn 6 mewn ysgolion ledled Cymru.

Bydd CRIPSAT yn derbyn sampl gynrychioliadol o ysgolion sydd wedi cytuno i gyn-brofi'r papurau prawf gwyddoniaeth gan Uned Cronfa Ddata Ysgolion ACCAC.

Bydd tîm o rhwng wyth a deg gweinyddydd (pob un yn ymarferwyr gwyddoniaeth gynradd profiadol) a dau aelod o'r tîm craidd yn mynd â'r papurau cyn-brawf i'r ysgolion ym mhob awdurdod yng Nghymru.

Bydd papurau Lefelau 2-3 a 3-5, cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn cael eu gweinyddu gan ddefnyddio dulliau tebyg iawn i'r rhai a ddefnyddir adeg y gwir brofion ym mis Mai bob blwyddyn, ond adeg y cyn-brawf bydd y disgyblion yn cael gwybod mai'r bwriad yw 'rhoi prawf ar yr eitemau asesu ac nid rhoi prawf ar eu gallu hwy mewn gwyddoniaeth'.


Disgyblion Blwyddyn 6 yn cymryd rhan yn un o'r cyn-brofion.

Os oes ysgolion â diddordeb mewn bod yn rhan o'r broses gyn-brofi, cysylltwch ag Uned Cronfa Ddata Ysgolion ACCAC ar 02920 375400

Marcio sgriptiau'r cyn-brofion yn ganolog

CRIPSAT sy'n gyfrifol am drefnu ymarferiad marcio canolog sy'n para deuddydd, ar gyfer pennu codau a marcio sgriptiau'r cyn-brofion. Bydd tîm o farcwyr gwyddoniaeth profiadol (y rhan fwyaf yn rhan o dîm marcio allanol CBAC) yn cael eu gwahodd i fan canolog yng Ngogledd Cymru i farcio tua 2000 o sgriptiau Lefelau 3-5 cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Mae sgriptiau Lefelau 2-3 yn cael eu marcio gan aelodau o dīm craidd CRIPSAT.

Mae marcio canolog, dan arweiniad Dewi Roberts a Mark Thomas, yn gyfle da i'r marcwyr godi ystyriaethau pwysig ynghylch y cynllun marcio, sy'n aml yn arwain at drafodaethau buddiol ynghylch pa ymatebion gan ddisgyblion y dylid eu caniatįu. Maes o law bydd sylwadau'r marcwyr yn cael eu cynnwys mewn adroddiad ar y cyn-brawf a ysgrifennir gan CRIPSAT ar gyfer ACCAC. Bydd hwnnw'n hysbysu'r cynllun marcio datblygol sy'n cael ei lunio gan Swyddog Proffesiynol Gwyddoniaeth CA1-3 yn ACCAC a Phrif Farciwr Gwyddoniaeth CA2.


Marcwyr prysur yn canolbwyntio'n llwyr mewn ymarferiad marcio cyn-brawf mewn gwesty yn Llanelwy, Sir Ddinbych (Tachwedd 2001).

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb ac sydd â'r cymwysterau addas i fod yn farcwyr gwyddoniaeth CA2, gysylltu ag aelod o'r tîm craidd yn CRIPSAT .

CRIPSAT, University of Liverpool, 126 Mount Pleasant, Liverpool L69 3GR - 0151 794 3270